High-Precision Tracking of Brownian Boomerang Colloidal Particles Confined in Quasi Two Dimensions

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Ayan Chakrabarty, Feng Wang, Chun-Zhen Fan, Kai Sun, and Qi-Huo Wei (2013)

LANGMUIR, 29(47):14396-14402.