Red-shift law of intense laser-induced electro-absorption in solids

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Hong-Xiang Deng, Zu Hao-Yue, Wu Shao-Yi, Sun Kai, and Xiao-Tao Zu (2014)

CHINESE PHYSICS B, 23(2):027801.