Magnetic Properties and Antiferromagnetic Coupling in Inhomogeneous Zn1-xFexO Magnetic Semiconductor

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Deng Jiang-Xia, Yan Shi-Shen, Mei Liang-Mo, J. P Liu, B. Altuncevahir, V. Chakka, Wang Yong, Zhang Ze, Sun Xiang-Cheng, J. Lian, and K. Sun (2009)

CHINESE PHYSICS LETTERS, 26(2):Article Number: 027502.