Dendrimer-mediated synthesis and shape evolution of gold-silver alloy nanoparticles

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Hui Liu, Kai Sun, Jinglong Zhao, Rui Guo, Mingwu Shen, Xueyan Cao, Guixiang Zhang, and Xiangyang Shi (2012)

COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 405:22-29.