In situ tracing of atom migration in Pt/NiPt hollow spheres during catalysis of CO oxidation

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Jialong Liu, Wei Liu, Qian Sun, Shouguo Wang, Kai Sun, Johannes Schwank, and Rongming Wang (2014)

CHEMICAL COMMUNICATIONS, 50(15):1804-1807.