Self-Assembly of Copper Sulfide Nanoparticles into Nanoribbons with Continuous Crystallinity

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Guanxiang Ma, Yunlong Zhou, Xinyu Li, Kai Sun, Shaoqin Liu, Junqing Hu, and Nicholas, A Kotov (2013)

ACS NANO, 7(10):9010-9018.