Microstructure evolution of zircaloy-4 during Ne ion irradiation and annealing: An in situ TEM investigation

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Hua-Hai Shen, Peng Shu-Ming, Zhou Xiao-Song, Sun Kai, Wang Lu-Ming, and Xiao-Tao Zu (2014)

CHINESE PHYSICS B, 23(3):036102.