Is CO adequate to facilitate the formation of Pt3M (M = Fe, Ni and Co) nanocubes?

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Yuxuan Wang, Zhaoyong Sun, Amar Kumbhar, Zhiping Luo, Chenyu Wang, Jun Zhang, Nathan Porter, Changmingzi Xu, Kai Sun, Benjamin Martens, and Jiye Fang (2013)

CHEMICAL COMMUNICATIONS, 49(38):3955-3957.