Pt3Co Concave Nanocubes: Synthesis, Formation Understanding, and Enhanced Catalytic Activity toward Hydrogenation of Styrene

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Chenyu Wang, Cuikun Lin, Lihua Zhang, Zewei Quan, Kai Sun, Bo Zhao, Feng Wang, Nathan Porter, Yuxuan Wang, and Jiye Fang (2014)

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 20(6):1753-1759.