Self-Assembly of Ordered Semiconductor Nanoholes by Ion Beam Sputtering

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Qiangmin Wei, Xiuli Zhou, Bhuwan Joshi, Yanbin Chen, Kun-Dar Li, Qihuo Wei, Kai Sun, and Lumin Wang (2009)

ADVANCED MATERIALS, 21(28):2865-2869.