Structural evolution of NiAu nanoparticles under ambient conditions directly revealed by atom-resolved imaging combined with DFT simulation

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Xia Xiang, Jinlan Nie, Kai Sun, Li Zhang, Wei Liu, Johannes Schwank, Shifa Wang, Mian Zhong, Fei Gao, and Xiaotao Zu (2014)

NANOSCALE, 6(21):12898-12904.