Solution-Based Evolution and Enhanced Methanol Oxidation Activity of Monodisperse Platinum-Copper Nanocubes

Kai Sun

Research Scientist

kaisun@umich.edu

2600 Draper Avenue, NAME Building RM124
T: (734) 936-3353

Bio

Publications

Facilities

Group


Dan Xu, Zhaoping Liu, Hongzhou Yang, Qingsheng Liu, Jun Zhang, Jiye Fang, Shouzhong Zou, and Kai Sun (2009)

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 48(23):4217-4221.