Patterning of graphene

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Ji Feng, Wenbin Li, Xiaofeng Qian, Jingshan Qi, Liang Qi, and Ju Li (2012)

NANOSCALE, 4(16):4883-4899.

Document Actions