In Situ Observation of the Electrochemical Lithiation of a Single SnO2 Nanowire Electrode

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Jian Y Huang, Li Zhong, Chong M Wang, John, P Sullivan, Wu Xu, Li Q Zhang, Scott, X Mao, Nicholas, S Hudak, Xiao H Liu, Arunkumar Subramanian, Hongyou Fan, Liang Qi, Akihiro Kushima, and Ju Li (2010)

SCIENCE, 330(6010):1515-1520.

Document Actions