In Situ Observation of Random Solid Solution Zone in LiFePO4 Electrode

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Junjie Niu, Akihiro Kushima, Xiaofeng Qian, Liang Qi, Kai Xiang, Yet-Ming Chiang, and Ju Li (2014)

NANO LETTERS, 14(7):4005-4010.

Document Actions