Quasiatomic orbitals for ab initio tight-binding analysis

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Xiaofeng Qian, Ju Li, Liang Qi, Cai-Zhuang Wang, Tzu-Liang Chan, Yong-Xin Yao, Kai-Ming Ho, and Sidney Yip (2008)

PHYSICAL REVIEW B, 78(24):245112.

Document Actions