Competition of shape and interaction patchiness for self-assembling nanoplates

Liang Qi

Assistant Professor

qiliang@umich.edu

2038 H.H. Dow

T: (734) 615-8086

Bio

Publications


Xingchen Ye, Jun Chen, Michael Engel, Jaime, A Millan, Wenbin Li, Liang Qi, Guozhong Xing, Joshua, E Collins, Cherie, R Kagan, Ju Li, Sharon, C Glotzer, and Christopher, B Murray (2013)

NATURE CHEMISTRY, 5(6):466-473.

Document Actions