Yiqiao Huang

Pierre Ferdinand P. Poudeu

Professor

ppoudeup@umich.edu

2126 HH Dow

T: (734) 763-8436

Bio

Publications

Group

CV